Thư pháp - Thủ bút
La calligraphie vietnamienne.

separateur.gif (356 octets)
a- Gia Đình Phật Tử    ***    b- Ca dao, Tục ngữ  ***   c- Đạo Phật   ***  d- Linh tinh

 

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 
 

1- Dân tộc còn,
     Đạo Phật còn,
     thì
     Gia Đình Phật Tử
      còn.

2- Năm mươi năm
      gieo hạt
       ươm bông.

3- Lý tưởng
     chỉ hướng
      cho thuyền đời
       nở hoa cuộc sống.