Tập ca Quê Hương
Cahiers des Chants folkloriques vietnamiens

separateur.gif (356 octets)

1- Nhạc Việt
1256 bản nhạc thực hiện bởi Lê Bắc.
Ấn bản ngày 24 tháng 9 năm 2001

(dạng PDF - 4,3 Mo)