separateur.gif (356 octets)

30 NĂM THÀNH LẬP GIA Đ̀NH PHẬT TỬ LINH-SƠN   -  1978-2008  -

Cắt bánh Chu Niên

Cắt bánh Chu Niên

Cắt bánh Chu Niên

Ḥa thượng Tăng Thống cắt bánh Chu Niên

Ḥa thượng Tăng Thống cắt bánh Chu Niên

Ḥa thượng Tăng Thống cắt bánh Chu Niên