separateur.gif (356 octets)

30 NĂM THÀNH LẬP GIA Đ̀NH PHẬT TỬ LINH-SƠN   -  1978-2008  -

Lễ Phật do Ḥa Thượng Tăng Thống GHPGLSTG chủ lễ - HT Thích Tịnh Hạnh