Mùa Phật Đản 2542 - 1998
Tập san
Kỷ yếu 20 Năm thành lập GĐPT Linh Sơn
separateur.gif (356 octets)

 Trở về Mục Lục

PHÁP TU ĐẠI THỪA

Minh Thiện, Paris 12/09/96


 

(1) Lăng Nghiêm, Phật dạy đành rành:
(2) Đại thừa, muốn biết tu hành ra sao ?
(3) Hai điểm cốt yếu thuộc làu,
(4) Quyết định Phật quả sẽ mau viên thành.
(5) Giác ngộ chơn tánh thật rành,
(6) Bản tâm thanh tịnh, trọn lành xưa nay.
(7) Tu căn: dứt vọng trần ai;
(8) Viên thông: không/có, dở/hay chẳng màng.
(9) Thành đạo, Phật chứng rơ ràng,
(10) Vô thượng chánh giác vào hàng Như-Lai.

 


Chú giải: Lăng-Nghiêm đại thừa, hai điểm quyết định, giác ngộ bản tâm, tu căn viên thông, thành đạo vô thượng = chủ đích của kinh Lăng Nghiêm là chỉ dạy pháp tu đại thừa, tức là cách tu hành thế nào để thành Phật. Muốn tu để thành Phật phải thật hành đúng hai điểm quyết định sau đây:
    - Phải giác ngộ bản tâm chơn như thanh tịnh của ḿnh, rồi dùng tâm đó mà phát nguyện tu hành.
    - Phải tu căn viên thông, như tu pháp Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ tát Quán Thế Âm.


(1)(2)=Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rành rẽ pháp tu đại thừa để thành Phật.

(3)(4)=Ai hiểu rơ và thật hành đúng hai điểm quyết định sau đây th́ nhất định sẽ thành Phật.

(5)(6)=Điểm thứ nhất là phải hiểu rơ Chơn Tâm, Chơn Tánh, Bản Tâm Chơn Như thanh tịnh của ḿnh là ǵ, rồi dùng Tâm đó mà phát nguyện tu hành.

(7)(8)=Điểm thứ nh́ là phải thật hành pháp tu Căn Viên Thông. Tu Căn Viên Thông là dứt hết vọng tưởng phân biệt của một căn (như nhĩ căn) để thể nhập vào Chơn Tâm. Một căn được viên thông khi nó không c̣n tạo ra ư thức phân biệt có/không, hay/dở, tốt/xấu... và không c̣n sanh ra thất t́nh lục dục n"a. Khi một căn đă viên thông th́ các căn khác cũng được viên thông.

(9)(10)=Phật bảo nếu ai thật hành đúng hai điểm quyết định đó th́ sẽ vào quả Càn-địa-huệ, rồi lần lượt vượt qua 54 quả vị Bồ tát để trở thành bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, tức là thành Phật, nhất định không sai.
 

separateur.gif (356 octets)